เชิญเที่ยวงานสระบุรีแฟร์ ครั้งที่ 1 ในโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมของจังหวัดสระบุรี

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการส่งเสริมรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม ประกอบกับ

  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร เพื่อเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจที่สอดคล้องกับแผนชาติ
  • ยุทธศาสตร์ของชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) การพัฒนาภาคกลางให้เป็น “ฐานเศรษฐกิจชั้นนำ” ในด้านศูนย์การผลิตอาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานโลก ศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำ ศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชียที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
  • นโยบายไทยแลนด์ 4.0 การใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งกำหนดให้ทุกภาคส่วนใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

          ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จังหวัดสระบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและต่อยอดสินค้า เกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมของจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมของจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเชิงนวัตกรรมในด้านการเร่งรัดการกระตุ้น

เศรษฐกิจที่มีผลต่อการยกระดับรายได้ของประชาชน โดยเฉพาะการส่งเสริมรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของชุมชน ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย/ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมของจังหวัดสระบุรี และสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปของจังหวัดสระบุรี

          โดยมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า โดยนำของดีของเด่นของจังหวัดสระบุรี อาทิเช่น กะหรี่ปั๊ป นม สินค้าเกษตร และอื่น ๆ อีกมากมายกว่า 40 บูธ ที่ Rayal Park ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 21.00 น.

 

ซึ่งในวันที่  30 พฤษภาคม พบกับการแสดงสุดพิเศษ จากคุณตุ้ย เกียรตกมล ลาท่า (ตุ้ย AF3) ในเวลาประมาณ 15.00 น.

          นอกจากการแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีจังหวัดสระบุรีแล้ว ยังมีนิทรรศการให้ความรู้ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมในทุก ๆ วันอีกด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์