เที่ยวชัยนาท ต้องไม่พลาดนมัสการพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ที่มีอายุมากกว่า 1500 ปี

 วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ต.ชัยนาท อ.เมืองจ.ชัยนาท วัดพระบรมธาตุวรวิหาร เดิมมีนามว่า “วัดพระธาตุ” และมีนามเรียกอีกนามหนึ่งว่า “วัดหัวเมือง” สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจอยู่แถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในองค์พระเจดีย์ และบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นบ่อน้ำมนต์ที่เป็นตาน้ำ และจะนำเข้าร่วมพิธีใหญ่ๆ เป็นหลัก

พระเจดีย์บรมธาตุ ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส และย่อมุมขึ้นไปรองรับซุ้มจรนำทั้งสี่ต้น ลักษณะซุ้มนั้นแคบและเตี้ย หน้าบันประดับซุ้มจรนำเป็นสองชั้นซ้อนกัน เหนือขึ้นไปเป็นซุ้มเจดีย์ หรือองค์ระฆัง มีกลีบบัวซ้อนรองรับปลี ยอดจากลักษณะพระพุทธรูปปูนปั้นนูนต่ำ ปางสมาธิ ซึ่งประทับนั่งอยู่กับฝาผนังด้านหนึ่ง มีเค้าของศิลปะลพบุรี หรือศิลปะแบบอู่ทอง รุ่นแรก ลักษณะของซุ้มจรนำนั้นน่าจะซ่อมขึ้นใหม่ในชั้นหลัง คือในรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา เพราะลักษณะซุ้มจรนำมีลักษณะใกล้เคียงกับซุ้มจรนำที่เจดีย์วัดภูเขาทอง และซุ้มจรนำที่เจดีย์ศรีสุริโยทัยที่พระนครศรีอยุธยามาก นอกจากนี้ยังมีจารึกยืนยันถึงการปฏิสังขรณ์ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ปรากฏอยู่ที่วัดพระบรมธาตุนี้ด้วย

ในสมัยรัตนโกสินทร์ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์เรื่อยมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๐ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๙ ตามประกาศลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๙ พระสุธีวราภรณ์” (ยุวชน เขมปัญโญ) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน บอกว่า วัดพระบรมธาตุวรวิหารได้กำหนดจัดให้มีงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี มีการสรงน้ำพระบรมธาตุ และการห่มผ้าพระบรมธาตุ ซึ่งถือเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดชัยนาท

วัดพระบรมธาตุวรวิหาร เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีพุทธาภิเษกของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ น้ำหน้าวัดพระบรมธาตุถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นำไปใช้ในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาอีกแห่งหนึ่ง วัดพระบรมธาตุวรวิหารมีโบราณสถานและปูชนียวัตถุที่สำคัญ ดังนี้

องค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครสร้างมีแต่ตำนานกล่าวกันต่อ ๆ มาว่าองค์พระเจดีย์สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชกษัตริย์แห่งอินเดีย ได้ให้พระสงฆ์มาเผยแผ่พระศาสนายังประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยได้ผ่านมาทางสุวรรณภูมิ

สันนิษฐานว่าสร้างพร้อมกับเจดีย์พระบรมธาตุ ภายในวิหารมีบ่อน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์มีน้ำออกมาตามธรรมชาติ อายุ 700 กว่าปี สมัยศรีวิชัยอายุประมาณ 1,500 กว่าปี ความศักดิ์สิทธิ์ เสริมบารมี ล้างอาถรรพ์ คุณไสย อุบัติเหตุ เภทภัยต่าง ๆ

ภายในอุโบสถมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ลงรักปิดทองปางมารวิชัย หลวงพ่อทองพระประทานพระอุโบสถ สร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทอง พ.ศ. 1912 มีความศักดิ์สิทธิ์ด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ

พร้อมกันนี้ เชิญกราบขอพร สิ่งที่ปรารถนา จาก หลวงพ่อทันใจ ซึ่งได้มาจาก จากมันดาเล พม่า ของคู่วัด 476 ปี สร้างด้วยเงินบริสุทธิ์ 45 กิโล 

สิ่งที่สำคัญอีกแห่งของวัดพรพธาตุ ก็มี พิพิธภัณฑสถาน ชัยนาทมุนี ที่รวมรวมสิ่งสำคัญต่างไว้ศึกษา ประกอบด้วยพระพุทธรูป หลวงพ่อเพชร  และถ้วยชาม แจกกัน ไห ฯลฯ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เช่นลูกปัด ถ้วย เครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น  ชมแบบพิมพ์สมัยก่อนที่ยังคงสภาพให้ชมด้วย 

สำหรับวัด พระบรมธาตุวรวิหาร ซึ่งมีพระสุธีวราภรณ์ เจ้าอาวาส กำลังได้บูรณะวิหารหลังเก่าที่ขำรุดทรุดโทรม โดยขณะนี้ได้ขาดกระเบื้อง จำนวนมาก จึงอยากเชิญชวนให้ผู้มีจิตกุศล บริจาคทุนทรัพย์ เพื่อเป็นทุนในการก่อสร้างต่อไป  

 

ขอเชิญร่วมสร้างพระนอน ยาว 38 เมตร เพื่อทดแทนพระนอนองค์เดิมที่ชำรุดพังทลาย  และซ่อมแซมพระวิหารเก่า บริจาคได้ที่ บัญชี วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยนาท 106-0-55102-0 หรือโทร091-742-6994 / 097-952-4095