สัมมนาวิชาการ พลิกโฉมหน้าแพทยสภา ครั้งแรก!! ในรอบ ๕๐ ปี

ตลอดเวลา 50 ปีที่ผ่านมา แพทยสภาได้ปฏิบัติงานเพื่อประชาชน ในการสร้างศรัทธาในการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ ศรัทธาที่แน่นแฟ้นของระหว่างประชาชน และแพทย์ ในความเชื่อมั่นของกระบวนการรักษาและการรู้เท่าทันของประชาชนต่อผลการรักษา มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดและเป็นพื้นฐานสำคัญของ การดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และการปฏิบัติงานของ แพทยสภา แพทยสภาได้กำกับมาตรฐานการดูแลรักษา ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมในการแก้ไขปัญหา

พร้อมกับยกระดับมาตรฐาน การศึกษาวิชาการ การดูแลรักษาและส่งเสริมการเรียนรู้ของแพทย์อย่างต่อเนื่องถึงระดับสากล เมื่อแพทยสภาก่อตั้งมาได้ครบ 50 ปี จึงเป็นโอกาสอันดี ที่แพทยสภาจะได้แสดงข้อมูล ทางวิชาการ ผลงานต่าง ๆ ที่ได้ทำมาพร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่จะผลักดัน ให้แพทยสภาทำงานต่อไป เพื่อเพิ่มพูนศรัทธา ความเชื่อมั่นระหว่างประชาชนและ บุคลากรทางการแพทย์ให้แน่นแฟ้นต่อไป


ร่วมแสดง เสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาแพทยสภา วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Sapphire 204-206 (ขนาดห้องประชุม 1,000 คน) อาคาร Impact forum ชั้น 2 เมืองทองธานี ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่… www.50yearstmc.com โทร. 02-590-1886, 089-530-1112

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.50yearstmc.com%2F&h=AT3i2KguI__9rSiMOlqt8onKxoTfTCc04M1yEwZUSvA1WDe3tbnRSQ15DSHUPJ4PVEWREcESNe8qK1kd2aSUXsRM5pm5UwsufKzNyb1nb8MrWRPVS1X9dOJEkPiFB84FsCA&s=1