วิถีชาวเล …เสน่ห์ประแส โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ปี 2562 “ถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล”

วิถีชาวเล …เสน่ห์ประแส โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ปี 2562  “ถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล” ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม และ วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส ตำบลปากน้้าประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง “

จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอันดับต้นๆของประเทศได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นเมือง อุตสาหกรรม เมืองเกษตรกรรมทางอาหารทะเล การเกษตรที่มีผลไม้มากมาย หลายชนิด ที่ส้าคัญยังมีสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งได้รับการชื่นชม มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติรวมถึงมีศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวหลากหลายประเภท เช่น การท่องเที่ยว เชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชน เป็นต้น ทั้งยังมีทรัพยากรที่หลากหลายทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทะเล ป่าเขา น้้าตก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของผู้คน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เหล่านี้

ล้วนเป็นทรัพยากรทรงคุณค่า โดยครั้งนี้จัดกิจกรรม “ถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล” ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดระยอง ด้าเนินการโดยส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง และได้รับความร่วมมือจาก ชาวชุนชนปากน้้า ประแส เทศบาลต้าบลปากน้้าประแส สภาอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง สมาคมประมงพื้นบ้าน ร้านค้า และบ้านพักโฮมสเตย์ในชุมชน ก้าหนดจัดงานระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม และ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส ต้าบลปากน้้าประแส อ้าเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งคาดว่าจะได้รับความ สนใจจากนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานคร และ

จากจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งพี่น้องประชาชนในชุมชน ต่างชุมชน ในจังหวัด ระยอง เพื่อเป็นการสร้างสีสัน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง การท่องเที่ยวชุมชน วิถีถิ่น วิถีประมง ชายฝั่งทะเล ปากน้้าประแส อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับชุมชนที่ได้ถ่ายทอดวัฒนธรรม อาหารท้องถิ่น เครื่อง

ดื่ม สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนปากน้้าประแส ต่อสาธารณชน ให้เป็นที่เผยแพร่และรู้จัก พร้อมได้มา สัมผัสวิถีชีวิตคนริมทะเลอย่างแท้จริง ตรงตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาจังหวัดระยองในด้านการ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชาวเลอย่างยั่งยืนสืบไป” ส าหรับวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่โดดเด่น

เป็นเอกลักษณ์ และสะท้อนคุณค่าการท่องเที่ยวตามแนวทางการตลาดยุคใหม่ 2. เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยน้าวัฒนธรรมด้านอาหารท้องถิ่น มาเป็นสื่อในการน้าเสนอสู่ ตลาดท่องเที่ยว 3. เพื่อสร้างการรับรู้ภูมิปัญญาประมงพื้นถิ่น ให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศเดินทางเข้ามา ท่องเที่ยวในพื้นที่การจัด

กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดคุณภาพ 4.เพื่อเป็นการสร้างอาชีพต่อชุมชนที่ร่วมกันอนุรักษ์อาหารพื้นเมือง พัฒนาต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนส้าหรับกิจกรรม “ถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล” ก้าหนดและสร้างรูปแบบของกิจกรรมรวมถึงการตกแต่งพื้นที่การจัดงาน เชิงการท่องเที่ยวผสมผสานกลิ่น

อายอาหารทะเลและประมงพื้นบ้าน โดยน้าแนวคิด คือการน้าจุดเด่นหลายด้านทั้งแหล่ง ท่องเที่ยวที่สวยงาม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งเชื่อมโยงสู่วัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารการกิน โดยเฉพาะ อาหารทะเล ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นแนวคิดที่ได้น้าอาหารทะเล มาเป็นจุดขาย ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งปากน้้า ประแส เป็นแหล่งเศรษฐกิจทางการประมง หลากหลายชนิดมาก จึงเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ ขึ้นชื่อเรื่องอหารทะเล ในงาน เราจัดให้มี โซนบุฟเฟต์ทะเลปิ้งย่างริมเลประแส จากร้านค้าในชุมชน ท้าให้ทาน ราคาเพียง 234 บาท นอกจากนี้ยังได้เชิญ ชวนประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มประมง ในการมา

ร่วมออกร้าน จ้านวนถึง 60 กว่าร้านค้า ทั้งยังมีการบริการท่องเที่ยวในขุมชน โดยสามล้อชุมชน พาทุกท่านสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อัน เป็นที่เคารพรักของชาวประแส พากราบไหว้พระเจดีย์เก่าแก่ ณ วัดสมมุติเทพฐาปนาราม วัดที่ รัชกาลที่ 5 ได้โปรดให้ทรง สร้างครั้งเสด็จประพาสมายังปากน้้าประแส ฝั่งริมทะเลแหลมสน และพาลัดเลาะชมบ้านเก่าริมน้้า สัมผัสวิถีชีวิตคนประแส ก่อนพาไปเที่ยวชมความสวยงาม unseen ตื่นนาตื่นใจกับทุ่งโปรงทอง ก่อนแวะสักการะ ต้นตะเคียนคู่ ที่อยู่คู่กับชาวปากน้้า ประแสมาหลายร้อยปี เป็นรุกขมรดกแผ่นดิน ที่หาชมยากยิ่ง และมาจบที่เรือรบหลวงประแส เรือรบที่มีประวัติอันยาวนาน ก่อนจะมาตั้งเป็นอนุสรณ์ให้นักท่อง

เที่ยวได้ชื่นชม นอกเหนือกิจกรรมการออกร้าน บุฟเฟต์อาหารทะเล การท่องเที่ยวชุมชนแล้ว ในวันที่ 31 พฤษภาคม ยังกำหนดให้ เป็นวันพิธีเปิดงาน ซึ่งมีกิจกรรมมากมายบนเวที ทั้งการแสดงชุมชน การแสดงดนตรี จากวงศิลปิน แซ๊ค ชุมแพ และวันที่ 1 มิถุนายน ยังมีคอนเสริต์เต็มรูปแบบ อัดแน่น 4 ชั่วโมงเต็ม จากศิลปินแชมป์ 18 สมัย

ในรายการศึกวันดวลเพลง เบียร์พร้อม พงษ์ ทั้งหมดนี้เชื่อว่าล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยดึงความสนใจและสร้างกระแสให้ ประแส ชุมชนหมู่บ้านประมง ในจังหวัดระยองได้ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว สนใจสอบถามรายละเอียดเที่ยวงาน ที่ 096 594 5493