วัดใหม่เสนาบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 14/61

วัดใหม่เสนาโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่14/61 นำเด็กมา ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม ศีลธรรม  นำโดยพระอาจารย์คำนวน กนฺตสีโลและพระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน ศรีสวัสดิ์ วันศุกรที่์ 6 เมษายน ณ วัดสิริกมลาวาสหรือวัดใหม่เสนา วังหิน กรุงเทพฯ

ซึ่งได้รับความสนใจจากบรรดาพ่อแม่พี่น้องนำเด็กๆ ลูกหลานเยาวชน เข้าพิธีบรรพชา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีกิจกรรมระหว่างบวชคือมีวิทยากรมาสอนภาษาอังกฤษ จีน และกิจกรรมอีกมาก สิ่งที่สามเณรได้เรียนรู้ในการบวชคือทักษะการใช้ชีวิตการแก้ปัญหาด้วยตนเองพร้อมยังธุดงค์หาประสบการณ์เรียนรู้อยู่กับธรรมชาติ สอนให้เด็กๆ รู้จักรับผิดชอบ และมีวินัย

โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ เป็นต้นมา โดยการอบรมเด็กและเยาวชน ประชาชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักศีลธรรม  และสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการห่างไกลอบายมุข โดยเฉพาะยาเสพติดที่เป็นภัยร้ายแรงทำลายสังคมให้เสื่อมลง

โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตของมหาวิทยาลัย ทั้งนิสิตชาวไทยและนิสิตชาวต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัยออกไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยที่ประกอบด้วย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สืบไป.

 

เพชร โตมร…ถ่ายภาพ//รายงาน

081-9119229