วช.และมรภ.พิบูลสงคราม ร่วมพัฒนารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยวิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พัฒนารูปแบบการบริหารและเสริมความเข้มแข็งแก่โรงเรียนผู้สูงอายุด้วยวิจัยและนวัตกรรม และการเสริมสร้างกระบวนการ ดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ได้

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ในการนี้ ทักษะและองค์ความรู้ ที่ได้พัฒนาเพื่อใช้ในโรงเรียนผู้สูงอายุพลายชุมพล มีความเหมาะสมต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมของผู้สูงอายุ ทำให้เกิดแผนการดำเนินงานที่ยั่งยืนแก่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการร่วมดูแล

กระบวนการ แผนงาน และการเสริมสร้างการดูแลผู้สูงอายุ ให้มีทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเหมาะสมแก่ช่วงวัยทั้งนี้มี ผศ.ดร.จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งการดำเนินงานอยู่ภายใต้แผนจัดการความรู้จาก

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เพื่อสร้างรูปแบบการส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับผู้สูงอายุโดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน