วช.นำสื่อมวลชนดูงานโครงการสื่อมวลชนสัญจร เรื่อง “ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ : อาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิ”

กิจกรรมดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทยโดย วช.นำสื่อมวลชนดูงานวิจัยโครงการท้าทายไทย ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น โครงการสื่อมวลชนสัญจร เรื่อง “ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ : อาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิ”

ในวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของ วช. ไปสู่สาธารณชนได้รับทราบและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2562 วช. ได้สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยการทำกิจกรรมและส่งเสริมการวิจัย โครงการ ท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ (Grand Challenges Thailand : Fluke Free Thailand) แก่รอง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ณรงค์ ขันตีแก้ว และคณะ แห่งคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแบบครบวงจรให้กับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ 1 จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สกลนคร และจังหวัดแพร่ โดยคณะนักวิจัยได้ทำการศึกษาวิจัย ทั้งหมด 11 โครงการ โครงการท้าทายไทยเป็นความร่วมมือระหว่าง วช. และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ

หรือ คอบช. ที่เริ่มให้การสนับสนุนโครงการวิจัยประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีแบบครบวงจร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา

ศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ นักวิจัยในโครงการวิจัยท้าทายไทย ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ หัวหน้าโครงการ อาหารปลอดภัย : ปลาปลอดพยาธิ กล่าวว่า ได้ทำการสำรวจการติดเชื้อตัวอ่อนระยะติดต่อในปลาวงศ์ตะเพียนในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดสระแก้ว เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มปลาร้าปลอดพยาธิและทำต้นแบบฟาร์มปลาตะเพียนปลอดพยาธิ รวมถึงพัฒนาแนวทางการทำปลาร้าปลาส้มให้ถูกสุขอนามัย โดยการถ่ายทอด

เทคโนโลยีร่วมกับภาคเอกชน ได้แก่ โรงงานแม่เตี้ย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และความร่วมมือกับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จนได้ผลิตภัณฑ์ ปลาร้าปลาส้มพร้อมรับประทานในแบบต่างๆ เช่น ปลาส้มทอด ปลาส้มก้อน ลาบปลาส้มก้อน แบบพร้อมรับประทานได้สะดวก โดยใช้ไมโครเวป อุ่นอาหาร ที่ปรุงสำเร็จ ทั้งแบบแช่เย็นและแข็ง โดยใช้ความหนาของปลาในแบบต่าง ๆ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการอุ่นและรสชาติของอาหาร และยังรักษาคุณค่าอาหารให้ถูกหลักโภชนาการได้เป็นอย่างดี

โรงงานปลาร้าปลาส้มแม่เตี้ยได้กำเนินงานมากว่า 20 ปี ได้ร่วมโครงการ เพื่อทำให้ปลาร้าปลาส้มที่ผลิตอยู่นี้ ถูกสุขลักษณะยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ปลาร้า หรือปลาที่นำมาหมัก โดยเฉพาะปลาตะเพียน จะมีพญาธิมากกว่าปลาอื่นๆ  โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ  ก็ได้ให้ความรู้ในการกำจัดพญาธิที่หลงอยู่ในเกร็ดปลา ซึ่งมีวิธีหมักปลาร้าอย่างน้อย 1เดือน ส่วนปลาส้ม ต้องหมัก อย่างน้อย 3 วัน ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเล็กๆจะทำเช้า ขายเย็น  จึงทำให้พญาธิยังไม่ตาย อาจทำให้ผู้บริโภคเกิดโรคต่างๆได้  ทาง ดร.ก็ได้แนะนำว่า ให้นำแช่แข็งสัก 3 วัน เพื่อให้พญาธิตายก่อน..โรงงานของแม่เตี้ยก็ได้ปฎิบัติตามและได้ใบรับรองการันตี จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้โรงงานนี้อีกด้วย