มูลนิธิจราจร เปิดอบรมอาสาสมัคร  มูลนิธิจราจร รุ่นที่ 5

การอบรมในครั้งนี้มีผู้ร่วมอบรมจราจร ของจิตอาสา มากมายประมาณ 200 ท่าน โดยมี สถาบัน GTO Academy มาเตรียมความพร้อม และกิจกรรมการปฎิบัติการโบกรถ ผู้ให้ความสนใจมาร่วมอบรม พร้อมแต่งตั้งหัวหน้ารุ่นที่ 5 ปิดท้ายด้วยการปลูกต้นไม้ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมพ.ศ. 2562  ณ อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บางเขน กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิจราจรเป็นหน่วยงานเอกชนที่ นำโดย  พล.ต.ต. นิพนธ์ เจริญผล ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิจราจร ได้จัดตั้งมูลนิธินี้มา  โดยมีนายภณเอก ฤทธิ์ณประภา เป็นกรรมการบริหารมูลนิธิจราจร และได้สานต่องานเพื่อนำอาสาสมัครมาร่วมทำงาน ด้านจราจร พร้อมทั้งให้อบรมความรู้เกี่ยวกับงานจราจรโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีที่ปรึกษาที่ชำนาญงานด้านนี้มาให้ความรู้โดยเฉพาะ ซึ่งในแต่ละรุ่นจะมีผู้เข้าประชุม 100-200 ท่าน และจะเปิดรุ่นต่อไปให้ได้ครบทั่วประเทศ

สำหรับการอบรมสมาชิกรุ่นที่5นี้ ได้มีผู้ร่วมงานเช่น โดย  พล.ต.ต. นิพนธ์ เจริญผล ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิจราจร นายภณเอก ฤทธิ์ณประภา เป็นกรรมการบริหารมูลนิธิจราจร คุณเอกวาสิทธิ์  ภู่เจริญศิลป์ ดร.ดรัณ  เตชะโสภณวณิช ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันGTO Academy เสริมศักดิ์ สภานนท์ ประธานมูลนิจราจร จ.ชลบุรี ทวนทน คำมีศรี นักแสดงภาพยนตร์ พร้อมจิตอาสามาร่วมสมัครอบรม ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆให้เรียนรู้ปฎิบัติ โดยมีเจ้าหน้าที่จราจรมาร่วมสาธิตให้ความรู้ในการปฎิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง

ก่อนอบรมสมาชิกได้รับการ ร่วมพัฒนาศักยภาพจากสถาบัน GTO Academy สอนให้รู้จักรักตัวเองก่อน  ก่อนที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่น โดยการสอนและให้รู้จักส่งต่อความรัก และรู้จักรักตัวเองเพื่อทำงานในด้านจิตอาสาได้ดีมากขึ้น

การอบรมปฎิบัติการให้สัญาณมือได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธิตและนำสอนให้สมาชิกฝึกการใช้สัญญาณมือในการโบกรถ หยุดรถ และในท่าที่จำเป็นต่างๆ ซึ่งสมาชิกอาสาสมัครรุ่นที่ 5 ทำได้เป็นอย่างดี

การปฎิบัติเสร็จสิ้น ได้มีการเลือกหัวหน้ารุ่นที่5 พร้อมผู้ช่วยและกรรมการรุ่น โดยให้สมาชิกส่งตัวแทนขึ้นไป เผื่อเป็นการประสานงานในกลุ่มในรุ่นของตนเอง เพื่อศักยภาพในการติดต่อ และบริหารรุ่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ช่วงเย็นได้มีการปลูกต้นไม้ โดย จิตอาสา บริเวณ อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บางเขน ทำความดีทิ้งท้ายในการอบรมรุ่นที่ 5 ได้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์

สำหรับผู่ที่สนใจร่วมเป็นสมาชิกจิตอาสา ของมูลนิธิจราจร เป็นอาสาสมัคร และ ร่วมอบรมการทำงานในที่ต่างๆในจังหวัด หรือชุมชนของท่าน 02-1507033, 085-6589000, 083-6113000 หรือติดตามข่าวได้ทาง เพจ มูลนิธิจราจร

บรยากาศข่าว IPM 57 

https://youtu.be/p875PjXyW7s