“มูลนิธิจราจร” ประชุมสมาชิกรุ่น 1-4 พร้อมเชิญอาสาสมัครมาร่วมทำงาน ด้านจราจรทั่วประเทศ

พล.ต.ต. นิพนธ์ เจริญผล ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิจราจร เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบุคลากรที่มีจิตอาสา มาเป็นสมาชิกในมูลนิธิจราจร เพื่อช่วยงานในด้านการจราจรบนพื้นที่ของสถานีตำรวจต่างๆ  โดยมีท่าน  ภณเอก ฤทธิ์ณประภา ประธานมูลนิธิจราจร ได้จัดประชุมสมาชิกรุ่น ที่ 1-5 เพื่อแลกเปลี่ยนความติดเห็น และทำให้สมาชิกจากที่ต่างๆ ได้มีโอกาสพบปะกัน เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562  ณ ห้องโสดทัศนศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสณี)

การประชุมในครั้งนี้มีอดีตนักแสดงภาพยนตร์ในอดีต ทวนทน คำมีศรี มาร่วมเป็นที่ปรึกษาและร่วมทำงานจิตอาสา พร้อมด้วย คุณเอกวาสิทธิ์  ภู่เจริญศิลป์  และผู้มีจิตกุศลจากจังหวัดต่างๆ สละเวลาร่วมประชุมมากมาย

มูลนิธิจราจรเป็นหน่วยงานเอกชนที่ นำโดย  พล.ต.ต. นิพนธ์ เจริญผล ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิจราจร ได้จัดตั้งมูลนิธินี้มาเพื่อนำอาสาสมัครมาร่วมทำงาน ด้านจราจร พร้อมทั้งให้อบรมความรู้เกี่ยวกับงานจราจรโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีที่ปรึกษาที่ชำนาญงานด้านนี้มาให้ความรู้โดยเฉพาะ ซึ่งในแต่ละรุ่นจะมีผู้เข้าประชุม 100-200 ท่าน

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 : ประธานกล่าวนำ และ แจ้งเนื้อหาต่างๆ

วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมสามัญ ประจำปี 2562

วาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง การแก้ไขระเบียบข้อบังคับ แก้ไขสถานที่จัดตั้งของมูลนิธิอาสาจราจรใหม่ และแก้ไขสัญลักษณ์ใหม่ เปลี่ยนแปลงชื่อ จากเดิม คือ “มูลนิธิจราจร” เป็น“มูลนิธิจราจรเพื่อประชาชน”

วาระที่ 4 : เรื่องที่ต้องพิจารณา และ วางแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563

วาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ ถ้ามี

จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่มีจิตอาสาร่วมสมัครและ ประชุมและอบรมการทำงานในที่ต่างๆในจังหวัด หรือชุมชนของท่าน 02-1507033, 085-6589000, 083-6113000 หรือติดตามข่าวได้ทาง เพจ มูลนิธิจราจร