นักชิมห้ามพลาด!! เทศกาลผลไม้และของดี จ.ระยองวันที่ 5-9 มิ.ย.นี้ ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง

นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย​ นายสุรสิงห์ พูนเพิ่มสุขสมบัติ เกษตรจังหวัดระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงข่าวที่สวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนประสมทรัพย์ ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เกี่ยวกับการจัดงาน​ “เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง​ ประจำปี 2562” ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 มิ.ย.นี้ ที่สนามกีฬากลางตำบลเนินพระ อ.เมืองระยอง


 จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอันดับต้นๆของประเทศได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรม เมืองท่องเที่ยวทางทะเล และยังเป็นเมืองเกษตรกรรมที่มีพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้มากมาย หลายชนิด อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ที่สาคัญยังมีสวนเกษตรที่พร้อมรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ซึ่งได้รับการนิยมมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งผลผลิตทางการเกษตรก็ล้วนแต่มีศักยภาพรองรับความต้องการของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากที่กล่าวมาแล้ว จังหวัดระยองยังมีการท่องเที่ยวอีกหลากหลายประเภท เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และการท่อง

เที่ยวเชิงอนุลักษณ์วิถีชุมชน เป็นต้น ทั้งยังมีทรัพยากรที่หลากหลายทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทะเล ป่าเขา น้าตก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของผู้คน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เหล่านี้ล้วนเป็นทรัพยากรทรงคุณค่า เป็นแหล่งกระตุ้นการใช้จ่าย ให้เกิดรายได้สู่ประชาชนทุกระดับ ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

ของทุกปี จังหวัดระยอง มีผลผลิตจากภาคการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้เมืองร้อนจากสวนเกษตรที่มีคุณภาพ มีรสชาดอร่อย เช่น ทุเรียน มังคุด ลองกอง ออกมาเป็นจานวนมาก จังหวัดระยองจึงอาศัยช่วงเวลาดังกล่าว จัดเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศได้มาชมและชิมผลไม้คุณภาพ


โดยการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจาปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ดาเนินการโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวสวนผลไม้ของจังหวัดระยอง ได้ร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อนงาน ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งจากกรุงเทพมหานคร และจากจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งพี่น้องประชาชนในชุมชน ต่างชุมชน ในจังหวัดระยอง เพื่อเป็นการสร้างสีสัน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง การท่องเที่ยวชุมชน วิถีชุมชน วิถีชาวสวน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับชาวสวนให้ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้าน

การเกษตร ตลอดจนอาหารท้องถิ่น สินค้าโอทอปต่างๆ ของดีจากทั้ง 8 อาเภอ มาจัดแสดงต่อสาธารณชน ให้เป็นที่เผยแพร่และรู้จัก พร้อมได้มาสัมผัสวิถีชาวสวนอย่างแท้จริง สาหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วยผลไม้จากชาวสวน ร้านอาหารถิ่น สินค้าชุมชนและโอทอป จำนวนกว่า 120 ร้าน ทั้งยังมีกิจกรรมการประกวดผลไม้ ประกวดพันธุ์ไก่พื้น

เมืองสวยงาม พันธุ์ปลาสวยงาม ประกวดหนุ่มสาวชาวสวน การขับร้องเพลงลูกทุ่งชาวสวน และการแข่งขันกินผลไม้พร้อมทั้งลุ้นรางวัลทานบุฟเฟ่ต์ผลไม้ฟรี และเพลิดเพลินกับศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงที่พร้อมมาสร้างสีสันในงาน เช่น เบียร์ พร้อมพงษ์ , อิสร์ อิสรพงษ์ , ตรี ชัยณรงค์ , เบิ้ล ปทุมราช , และมนต์แคน แก่นคูณ ที่รอให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม ตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาจังหวัดระยอง ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป

ภายในงานจะมีทั้งกิจกรรมการประกวดผลไม้ ประกวดหนุ่มสาวชาวสวน แข่งขันกินผลไม้ การจำหน่ายผลไม้จากชาวสวน อาหารถิ่น และสินค้าโอทอปจาก 8 อำเภอกว่า 120 ร้าน การแสดงคอนเสิร์ตจากนักร้องชื่อดัง โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเกษตรของจังหวัดระยอง เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมสินค้าเกษตรของชาวสวนผลไม้ในพื้นที่ คาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาหลายแสนคน