ททท.ภูมิภาคภาคใต้​ ร่วมกับสมาพันธุ์กิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(TFOPTA) แถลงข่าวเปิดแนวทางการท่องเที่ยวแบบชีพจรลง South Wow ทุกสไตล์ &


?นายนิธี สีแทร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย​ เปิดตัวโครงการ “ชีพจรลงSouth a Green Season” ไปเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว
บางกอก ฟอร์จูน เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางท่องเที่ยวช่วงฤดูฝน หรือ Green Season เป็นแพ็คเกจท่องเที่ยวจำนวน 10 เส้นทางไฮไลท์ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ผ่านบริษัทนำเที่ยวคุณภาพจำนวนกว่า 120 ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยว

ซึ่งโครงการได้จบลงด้วยดีตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 โดยประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ สามารถผลิตรายการนำเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเชื่อมโยงเมืองหลัก เมืองรอง ชุมชน และเป็นการกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวในภูมิภาคภาคใต้ให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง


?ในปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส่วนงานภูมิภาคภาคใต้ โดย นายนิธี สีแพร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เห็นว่าโครงการที่ผ่านมาประสบผลอย่างดี จึงได้เริ่มโครงการกระตุ้นการตลาดภาคใด้ให้เกิดความต่อเนื่องซึ่งจับมือร่วมกับ สมาคมสมาพันธ์ (TROPITA) โดย นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์​ ประธานสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย เช่นเดิม ภายใต้โครงการ“ชีพจรลง South Wow ทุกสไตล์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดในการกระตุ้น

ตลาดการท่องเที่ยวในภูมิภาคภาคใต้และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง ในการนี้ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยได้คัดสรร DMC ผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มีคุณภาพเข้าร่วมโครงการ โดยจะผลิตรายการนำเที่ยวแบบแพจเกจทัวร์ ใหม่ ๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศเพื่อเสนอขายให้แก่นักท่องเที่ยวตามหลักการ ดังนี้


? ผลิตแพคเกจทัวร์ที่มีจุดหมายปลายทางไปยังชุมชนท้องถิ่น
โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว
? ผลิตแพคเกจทัวร์แบบหรูหรา (Luxury Tourism)
โดยมีจุดหมายปลายทางเป็นวงกว้างทั้งในเมืองหลักและเมืองรอง
? ผลิตแพคเกจทัวร์มุ่งสู่เมืองหลักและเมืองรอง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กระจายทั่วทั้งภูมิภาคอย่างแท้จริง
? ผลิตแพคเกจทัวร์ Free & Easy เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเดินทางด้วยตัวเอง​

?โดยมีจุดหมายปลายทางมุ่งสู่ภูมิภาคภาคใต้โครงการที่กล่าวมานี้ จะเป็นการกระตุ้นภาพรวมของการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสู่ทั้งเมืองหลักและเมืองรองเกิดการพัฒนาผู้ประกอบการ DMC ส่วนภูมิภาค ทำให้เกิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจหมุนเวียนท้องถิ่น (Local Economy) อันเป็นการวางฐานรากของประเทศในอนาคต