จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “Loei Trade Fair 2018” ครั้งที่ 1

จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “Loei Trade Fair 2018” ครั้งที่ 1
ณ ตลาดต้องชม ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย

รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ เน้นการพัฒนาในมิติเชิงพื้นที่ สร้างความเจริญเติบโตในภูมิภาค มุ่งเน้นการยกระดับรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึง
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดระบบองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกแห่ง โดยเฉพาะการค้าภูมิภาค ( Local Trade ) ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การค้าในประเทศและระหว่างประเทศได้ รวมทั้งการปรับวิธีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ พลเมือง และธุรกิจเอกชนมีส่วนร่วมบูรณาการ


ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง ตั้งอยู่ บนถนนเลย-ด่านซ้าย ต.น้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย จัดสร้างขึ้นมาภายใต้การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ สินค้าเด่นของตลาดคือ สัปปะรดไร่ม่วงซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาดที่หอม หวานช่ำ ไม่กัดลิ้น มีความแตกต่างจากที่อื่น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดจำหน่ายและการตลาด โดยดำเนินการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตลาดต้องชม ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วงให้เป็นศูนย์รวมสินค้าเด่นของจังหวัดเลย ผ่านการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “Loei Trade Fair 2018” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ระยะเวลาจัดงาน 5 วัน

 ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ของดีของจังหวัดเลย พร้อมทั้งยังมีการแสดงศิลปะพื้นบ้านจากนักเรียน นักศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย