จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเปิดงาน “มหกรรมประกวดเมนูอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์เด่น”

จังหวัดสมุทรปราการ จัดมหกรรมประกวดเมนูอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์เด่น ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเปิดงาน “มหกรรมประกวดเมนูอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์เด่น” ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

คุณศศิวิทล  อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากกาชาด จ.สมุทรปราการ ประธานเปิดงาน

จังหวัดสมุทรปรากา มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานสร้างโอกาสในอาชีพและการจ้างงาน พัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคม สร้างอาชีพและรายได้สู่ชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชน และบรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

คุณสีชมภู บุตรสินธุ์ พัฒนการจังหวัดสมุทรปราการ

การจัดงาน “มหกรรมประกวดเมนูอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์เด่น จังหวัดสมุทรปราการ” ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านอุตสาหกรรม และการส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน และยังได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการจัดการประกวดแข่งขัน มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งนี้

โดยจัดกิจกรรมและรูปแบบงานให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดสมุทรปราการ และที่สำคัญถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการมีสภาพภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำลำคลองอยู่มากมาย จึงเป็นแหล่งของอาหารทั้งพืชผักและสัตว์

น้ำนานาชนิด รวมถึงมีพื้นที่บางส่วนอยู่ติดชายฝั่งทะเล ทำให้มีวัตถุดิบประเภทอาหารทะเลที่มีความสดใหม่มาใช้ในการประกอบอาหาร จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลให้ผู้คนชาวจังหวัดสมุทรปราการ มีความคิดในการรังสรรค์เมนูอาหารชั้นเลิศในรูปแบบใหม่ที่มีรสชาติถูกปาก อีกทั้งยังมีการตกแต่งอาหารให้ดูสวยงามน่ารับประทาน เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมถึงบุคคลทั่วไป นอกจากนี้

สำรับอาหารของจังหวัดสมุทรปราการบางส่วนได้รับอิทธิพลมาจากอาหารของราชสำนัก ลักษณะของอาหารจึงมีการผสมผสานระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ อย่างลงตัว

และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น คือ จังหวัดสมุทรปราการยังมีเมนูอาหารพื้นถิ่นที่เป็นที่นิยมของคนทั่วไปที่รู้จักกันดี ไม่ว่าจะเป็น เมนูกุ้งเหยียด เมนูจากปลาสลิด เป็นต้น จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้จังหวัดสมุทรปราการ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเผยแพร่และส่งเสริมอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนในอนาคตต่อไป