กระทรวงมหาดไทย จับมือ ๖ หน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า ๔๐๐ คน เปิดการคัดสรรสุดยอดสินค้า OTOP ระดับประเทศ  

กระทรวงมหาดไทย จับมือ ๖ หน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า ๔๐๐ คน เปิดการคัดสรรสุดยอดสินค้า OTOP ระดับประเทศ  สินค้าจาก 76จังหวัด 19,909 ผลิตภัณฑ์ จะได้รับการจำแนกและรับรองคุณภาพมาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ภาครัฐมีฐานข้อมูลในการพัฒนาสินค้า และผู้ประกอบการจะได้รับคำแนะนำดี ๆ ในการยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน พร้อมเข้าสู่การเป็นสากล

นายสมหวัง  พ่วงบางโพ  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงมหาดไทย โดย กรมการพัฒนาชุมชน  ดำเนินการรับสมัครผลิตภัณฑ์ OTOP จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการลงทะเบียนในปี พ.ศ. 2557 – มีนาคม 2562 จากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการคัดสรรสุดยอดสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.๒๕๖๒  โดยในระดับภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครและพิจารณา  ให้คะแนนในด้านผลิตภัณฑ์

ความเข้มแข็งของชุมชน การตลาด และความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (ส่วน ก และ ข) ในช่วงระหว่างวันที่ 10-17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีความคึกคัก ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศเป็นอย่างดี    มีผู้สมัครและผ่านการพิจารณาคัดสรรเบื้องต้นจาก ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น19,909

ผลิตภัณฑ์  แบ่งเป็นกลุ่มอาหาร 5,151.ผลิตภัณฑ์  เครื่องดื่ม820 ผลิตภัณฑ์   ผ้า และเครื่องแต่งกาย6,865 ผลิตภัณฑ์    ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก  5,368ผลิตภัณฑ์  สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร1,705 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสินค้าทั้งหมดจะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดสรรในระดับประเทศ เพื่อให้คะแนนด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์  (ส่วน ค) เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะมีการประกาศผลและมอบเกียรติบัตรว่าสินค้าแต่ละรายการอยู่ในระดับ1 ดาว2 ดาว 3ดาว    4 ดาว หรือ 5ดาว ซึ่งการคัดสรรระดับประเทศกำหนดในระหว่างวันที่ 24พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 รวม 10 วัน        ณ ตลาดต่อยอด เออีซี เทรด เซ็นเตอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่าการคัดสรรในระดับประเทศปีนี้มีความยิ่งใหญ่ โปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐาน เพราะกระทรวงมหาดไทย ได้มีการจับมือและผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานถึง 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงพาณิชย์  และกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งได้มีการระดมผู้เชี่ยวชาญใน

สินค้า OTOP แต่ละประเภท มากกว่า 400 คน มาร่วมเป็นกรรมการและพิจารณาเพื่อจำแนกและจัดระดับผลิตภัณฑ์ โดยจะมีการประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 สำหรับกรณีผลิตภัณฑ์ที่ต้องทำการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการจะประกาศผลในวันที่ 25 มิถุนายน 2562

          นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ยังได้กล่าวเน้นย้ำว่า โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 จะก่อให้ประโยชน์ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคสินค้า OTOP กล่าวคือ

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จะมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าให้สูงขึ้น ผู้ประกอบการจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาสินค้าตลอดจนสินค้าจะได้รับการการันตีความมีคุณภาพและมาตรฐาน และในส่วนของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภค

สินค้า OTOP จะได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในสินค้า ส่งผลทำให้ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานราก และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจกระบวนการคัดสรร ที่มีความเป็นธรรม โปร่งใส มีมาตรฐาน  และนิทรรศการแสดงผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ใน 19 ปีที่ผ่านมา สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตามวันและสถานที่ที่กำหนดในข้างต้นในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.